Regulamin rezerwacji wycieczki Phuket

plaże na phuket

Warunki rezerwacji, płatności i rezygnacji z imprez turystycznych:
Wycieczki fakultatywne Phuket

 Szanowni Państwo,

Niezależnie czy rezerwujecie Państwo wycieczki lądowe czy wycieczki morskie Phuket, to przed rezerwacja wycieczek czy innych usług z naszej oferty prosimy o zapoznanie się z warunkami rezerwacji, płatności oraz rezygnacji. Dokładamy wszelkich starań, aby wakacje z nami były udane. Przejrzyste zasady prawne przedstawione w niniejszym dokumencie mają na celu określenie wzajemnych stosunków formalno-prawnych.

Organizator – organizator prezentowanych na stronie ofert turystycznych, wycieczki lądowe i wycieczki morskie Phuket. Usługi realizowane są przez tajska spółkę prawa handlowego Oriental Tours Co. Ltd z siedzibą w Tajlandii, Phuket 83130, Viset Rd 43/60, posiadającą Licencję Organizatora Turystyki wydana przez  Urząd ds. Turystyki Tajlandii TAT 34/02376

Agent –  Inna firma której działalność polega na pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatora.

Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe, dokonująca rezerwacji imprezy turystycznej.

Umowa – zgłoszenie – umowa dotycząca zakupionej imprezy turystycznej zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem, zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy, a także dane osób w niej uczestniczących.

Warunki uczestnictwa – integralna część umowy – zgłoszenia. Dokument, z którym Klient zobowiązany jest zapoznać się, przy zawarciu umowy. Reguluje on wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.

Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Organizatora i na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.

Serwis internetowy – strona internetowa działająca pod adresem www.asiandivers.pl opisujący wycieczki lądowe i wycieczki morskie Phuket

Osoby, zwane dalej Klientami, dokonując zgłoszenia uczestnictwa w imprezach i dokonując płatności za nasze usługi wyrażają zgodę, aby te warunki stały się częścią umowy o świadczeniu usług.

 1. Wybranie oferty
  • Klient przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem proponowanej usługi w celu upewnienia się, iż program jest zgodny z oczekiwaniami klienta.
  • Po odnalezieniu oferty, która spełnia oczekiwania Klienta, Organizator zaleca sprawdzenie wszystkich istotnych elementów i szczególnych warunków. Organizator prosi o dokładne sprawdzenie, co jest zawarte w cenie usługi.
  • Oferty Organizatora nigdy nie zawierają cen biletów lotniczych, zarówno do Azji jak i lokalnych ze względu na różne ceny przewoźników w różnych okresach.
  • Ceny nie zawierają osobistych ubezpieczeń zdrowotnych, nurkowych, transportowych ani ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczeń.
 1. Wysyłka zgłoszenia
  • Serwis internetowy asiandivers.pl proponuje dokonanie wstępnej rezerwacji bezpośrednio przez Internet – poprzez formularz lub e-mailem. Po tym etapie weryfikowana jest dostępność miejsc, a także możliwa data rozpoczęcia programu. Ten etap nie wiąże się z żadnymi kosztami.
  • Przez zgłoszenie dokonane na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych oraz za pośrednictwem agentów, Klienci występują z wiążącą ofertą zawarcia Umowy z Organizatorem.
 1. Potwierdzenie rezerwacji oraz zawarcie umowy
  • Możliwie najszybciej, po zapoznaniu się z wstępna rezerwacją Organizator skontaktuje się z Klientami e-mailem na podany adres celem potwierdzenia rezerwacji. Potwierdzając dostępność Agent dokonuje wstępnej rezerwacji usług i wysyła do Klienta voucher zawierający szczegóły rezerwacji i harmonogram płatności .
  • Organizator zakłada, iż całość komunikacji odbywa się drogą elektroniczna i nie można wykluczyć jej zawodności. Jeśli Klient nie otrzyma potwierdzenia w ciągu 48 godzin, Organizator prosi o ponowny kontakt.
  • Klient przez dokonanie wpłaty zaliczki za wybrane programy akceptuje umowę o świadczeniu usług i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie.
  • Osoba, która dokona rezerwacji, akceptuje umowę także w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników imprezy i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków rezerwacji przez tych uczestników przedstawionych w umowie.
  • Ceny imprez są podawane w THB i w momencie wystawiania vouchera są przeliczane na PLN, USD lub EUR.
 1. Metody płatności:
  • Klient dokonuje wpłaty na jeden z dwóch sposobów:
   • Zwykły przelew na konto Organizator, w PLN, USD lub EUR. Rozliczenie wpłaty następuje po zaksięgowaniu wpływu na rachunek według kursów z dnia wpływu;
   • Szybki przelew za pośrednictwem linku serwisu szybkich płatności – Klient otrzymuje linki do płatności przeliczonej na złotówki w kwocie odpowiadającej zaliczce lub całej kwoty rezerwacji
  • Jeśli klient dokonuje wpłaty na rachunek Organizatora w innej walucie niż rozliczeniowa to do przeliczenia stosowane są kursy sprzedaży walut banku w dniu wpływu na rachunek. O szczegółach przeliczenia Organizator informuje Klienta drogą elektroniczną wraz z przesłaniem vouchera.
  • Każda wpłata odnotowana przez Organizatora zostanie potwierdzona Klientowi przez przesłanie uaktualnionego vouchera. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie poprawności przeliczeń i zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń. Jeśli klient nie otrzyma uaktualnionego vouchera do 7 dni od dokonanej wpłaty Organizator prosi o kontakt i przesłanie potwierdzenia przelewu.
  • Po dokonaniu płatności zaliczki, umowa zaczyna być obowiązująca dla obu stron. Brak wpłaty zaliczki w określonym terminie oznacza, że umowa nie została zawarta i rezerwacja nie jest potwierdzona.
  • Kolejne wpłaty muszą nastąpić bez ponownego wezwania zgodnie z harmonogramem wpłat podanym na voucherze. Brak wpłat w podanych terminach, może zostać potraktowany jako zerwanie Umowy z winy klienta.
  • Jeśli z harmonogramu wpłat wynika, że Klient dokonuje końcowego rozliczenia na miejscu w dniu pierwszej wycieczki, Klient wpłaca należność bezpośrednio do Organizatora. Kwestia ta jest zawsze uzgadniana pomiędzy Klientem a Organizatorem na etapie potwierdzania rezerwacji.
 1. Uzupełnienie danych
  • Organizator prosi o jak najszybsze uzupełnienie danych potrzebnych do prawidłowej obsługi programów. Szczegółowe pytania lub formularz zostaną wysłane do Klienta drogą elektroniczną.
  • Klient podając dane w imieniu własnych oraz pozostałych uczestników wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usług.
 1. Obowiązki Organizatora w zakresie realizacji wycieczek morskich i lądowych:
  • Jeśli oferta nie stanowi inaczej, cena wycieczki obejmuje 1 posiłek, bilety wstępu, opiekę polskiego przewodnika.
  • Transfer na wycieczki jest zawarty w cenie tylko z niektórych lokalizacji. Cena dopłat może być zależna od ilości uczestników wycieczki z danego rejonu. Dopłaty za transfer są uiszczane bezpośrednio do Organizatora na miejscu.
  • Czas imprezy opisany na Stronach jest czasem zwiedzania, bez dojazdu. Z różnych lokalizacji na różne programy dojazdy wahają się od 30 minut do 3 godzin.
  • Polski przewodnik nie zawsze jest obecny podczas odbiorów z hoteli. Przewodnik najczęściej dosiada się do busa na trasie, bądź spotyka się z uczestnikami wycieczki w pierwszym punkcie zwiedzania.
  • Jeżeli oferta nie stanowi inaczej, podczas programów nie ma czasu, aby „przy okazji” zrobić zakupy. Czas na zwiedzanie jest cenny i Organizator nie robi przerw na lokalnych targowiskach i w lokalnych sklepach.
  • Rodzaje i wysokości zniżek dla dzieci są określone w ofercie każdej wycieczki i jest potwierdzane przez Agenta podczas rezerwacji. Gdy uczestnikiem wycieczki jest dziecko, osoba dokonująca rezerwacji powinna wskazać liczbę dzieci oraz podać datę urodzenia. Organizator ma prawo do sprawdzenia wieku dziecka w dniu wycieczki na podstawie oświadczenia opiekuna, a w razie wątpliwości – na podstawie dokumentów osobistych. Jeśli dziecko przekracza wiek 10 lat uprawniający do zniżki, Organizator jest uprawniony do pobrania różnicy pomiędzy ceną dziecka a ceną dorosłego.
  • Dzieci w wieku poniżej 3 lat biorą udział w wycieczkach bezpłatnie, bez prawa do własnego miejsca siedzącego.
  • Organizator nie odpowiada za uszkodzenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych spowodowanych użytkowaniem ich w miejscach stanowiących potencjalne zagrożenie, np. podczas spływu kajakowego, na motorówce czy na plaży.
 1. Ubezpieczenia podczas trwania wycieczek
  • Wszyscy Klienci wycieczek powinni być objęci podstawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia
  • Ubezpieczeniem Organizatora objęci są tylko Ci uczestnicy, którzy przekazali Organizatorowi komplet danych nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Dane, które są wymagane lokalnym prawem to pełne imię i nazwisko, nr paszportu i data urodzenia, narodowość. Organizator zawsze informuje uczestnika, które dane są niezbędne w momencie wysłania rezerwacji.
  • Polisa nie zawierają osobistych ubezpieczeń zdrowotnych, transportowych ani ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczeń. Organizator radzi wszystkim swoim Klientom posiadanie osobistego ubezpieczenia turystycznego.
  • Polisa wydana przez lokalnego ubezpieczyciela zwraca koszty leczenia po jego zakończeniu; tylko w poważnych przypadkach ubezpieczyciel może podjąć decyzję o pokryciu kosztów z góry. Decyzję w tym przypadku podejmuje ubezpieczyciel; Organizator nie ma na nią wpływu.
 1. Rezygnacja i zmiany usługi na życzenie Klientów
  • Do odstąpienia od Umowy, czyli rezygnacji Organizator wymaga formy pisemnej e-mailem z podaniem numeru rezerwacji (numeru vouchera).
  • W sytuacji odstąpienia od Umowy Organizator zastrzega sobie prawo do wynagrodzenia za wykonana prace oraz odszkodowania za rzeczywiście poniesione koszty. Zalecamy zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie. Odstąpienie od Umowy przez Klienta z dowolnej przyczyny może powodować utratę całej wpłaconej kwoty.
  • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z rejsów safari na mniej niż 30 dni przed imprezą Organizator może obciążyć klienta całą kwotą imprezy.
  • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z programów jednodniowych na mniej niż 7 dni przed imprezą Organizator może obciążyć klienta opłatą manipulacyjną w wysokości do 30% ceny wycieczek. Każdy przypadek rezygnacji będzie rozpatrywany indywidualnie.
  • W przypadku niestawienia się na wycieczkę lub zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem. Organizator może obciążyć klienta całą kwotą imprezy. Dotyczy to również przypadków losowych, problemów wizowych, opóźnień samolotów, działania siły wyższej, uwarunkowań zdrowotnych i wszelkich innych.
  • Na pisemne życzenie Klienta Organizator podejmie próby zmiany terminu lub elementów zarezerwowanych usług. Organizator podkreśla, iż może okazać się to niemożliwe lub może to wiązać się z dodatkowymi kosztami.
  • Jeżeli na zarezerwowane miejsce Klient chce wskazać inną osobę to odbywa się to zwykle bez kosztów. Wyjątkiem są imienne rezerwacje np. wejściówek do parków narodowych.
 1. Dodatkowe życzenia Klienta
  • Organizator stara się w miarę możliwości uwzględniać pozaumowne szczególne życzenia Klientów nie ujęte w ofercie, np. specjalne wymagania żywieniowe. Brak realizacji pozaumownego szczególnego życzenia Klienta, spowodowany przyczynami niezależnymi od organizatora, nie może być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. Dodatkowe życzenia i ustalenia wypisane są w miejscu „Uwagi” na potwierdzeniu rezerwacji.
 1. Rezygnacja, niewykonanie i zmiany usługi przez Organizatora
  • W przypadku zmiany przez Organizatora istotnych warunków umowy z Klientem, przed rozpoczęciem imprezy, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o treści tych zmian. Po otrzymaniu takiej informacji Klient w zobowiązany poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy też odstępuje od zawartej umowy o udział w programie ze zwrotem wniesionych przez niego opłat. Klient, który przyjmie zaproponowane zmiany warunków umowy nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu przyjęcia zmiany.
  • W ramach zmiany Klient może zgłosić chęć uczestnictwa w innym programie organizowanym przez Organizatora (wówczas zwracana jest mu różnica, jeśli wybrał tańszą lub dopłaca do droższej) lub żądać zwrotu wniesionych opłat.
  • Jeśli liczba minimalna uczestników imprezy nie została osiągnięta to Organizator ma prawo do odwołania imprezy i zwrotu wpłaconej kwoty. W przypadku imprez zawierających wiele elementów, jeśli odwołanie dotyczy jednego z elementów to wówczas Organizator zwraca wpłacone pieniądze za ten element. Jeśli nie została dokonana wycena elementów na voucherze to przyjmuje się kwoty z oferty.
  • W przypadku niemożności zrealizowania programu (awaria łodzi, warunki pogodowe niepozwalające na wypłyniecie, ciężka choroba lub wypadek przewodnika) Organizator zaproponuje rozwiązanie alternatywne o nie gorszym standardzie lub dokona zwrotu wpłaconych pieniędzy w kwocie odpowiadającej niezrealizowanej części programu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo zamiany wyszczególnionych w ofercie aktywności pomiędzy poszczególnymi dniami.
  • Jeśli w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia przy zawieraniu umowy, świadczenie usług zostanie uniemożliwione, poważnie zakłócone lub zagrożone to obie strony mogą odstąpić od umowy.
 1. Odpowiedzialność Organizatora
  • Organizator zobowiązuje się zrealizować umowę z zachowaniem należytej staranności, przy jednoczesnym uwzględnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
  • Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo zdarzeniami noszącymi cechy siły wyższej. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia pomocy poszkodowanemu Klientowi w czasie trwania imprezy.
  • Organizator nie pośredniczy w formalnościach wizowych, paszportowych ani zakupie biletów międzykontynentalnych, a co najwyżej udziela porad na ten temat. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w tym zakresie.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania zaleceń, instrukcji, formalności wynikających z przepisów prawa lub aktów właściwych władz dotyczących realizacji imprez turystycznych, w szczególności paszportowych, wizowych, celnych, dewizowych, ubezpieczeniowych i zdrowotnych w kraju, do którego Klient podróżuje. Klient jest osobiście odpowiedzialny za dotrzymanie tych postanowień. Klient zostanie obciążony kosztami ewentualnych szkód wynikłych z niezastosowania się do ww. postanowień.
  • Wycieczki do krajów tropikalnych związane są z podwyższonym ryzykiem, które Klient akceptuje decydując na się na określony program wyjazdu. W sytuacji poważnej choroby któregokolwiek z uczestników lub pilota, zakażenia, ukąszenia, itp Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy lub modyfikacji jej programu bez prawa do zwrotu kosztów, stawiając na pierwszym miejscu troskę o ewentualnego poszkodowanego.
 2. Obowiązek współdziałania. Oczekiwaniem Organizatora jest to, iż Klienci będą współdziałać z Organizatorem tak, aby realizowany program miał przebieg zgodny z zawartą umową. W związku z tym współdziałanie powinno wyrażać się poprzez:
   • posiadanie wydanych przez Organizatora voucherów, które stanowią dowód zakupu usługi;
   • posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości, może być w formie zdjęcia w telefonie, zwłaszcza jeśli w programie wycieczki są imienne wejściówki do parków narodowych – Organizator lub Agent informuje o tym Klienta na etapie potwierdzania rezerwacji;
   • stawianie się punktualnie na odbiór z hotelu oraz w umówionych miejscach w trakcie trwania programu
   • stawianie się na imprezę w pełni władz umysłowych i fizycznych, umożliwiających udział w imprezie bez uszczerbku dla swojego zdrowia oraz zdrowia i komfortu innych uczestników
   • wyposażenia siebie w ubrania i inne odpowiednie do rodzaju usługi, zgodnie z zaleceniami „Weź ze sobą” znajdującymi się w opisie wycieczek na Stronach Organizatora.
 3. Reklamacje
  • Wszelkie roszczenia Klientów wobec Organizatora z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia programu należy zgłosić jak najszybciej; najlepiej już w trakcie trwania imprezy, celem usunięcia niedogodności.
  • Organizator przyjmuje pisemne reklamacje Klientów przesłane drogą e-mailową pod adres biuro@asiandivers.pl. Reklamacje można składać wyłącznie w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia imprezy z wyszczególnieniem reklamowanych usług i oczekiwanej formy zadośćuczynienia. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia reklamacji w ciągu 48 godzin od jej wysłania. Jeśli Klient nie otrzyma potwierdzenia, Agent wymaga ponownego kontaktu. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia i informuje Klienta  o jej wyniku drogą e-mailową.
 1. Postanowienia końcowe.
  • Wszelkie informacje zamieszczone na stronach Organizatora odpowiadają stanowi prawnemu na dzień ich publikacji i nie stanowią oferty handlowej.
  • Ofertę handlową stanowi potwierdzenie rezerwacji wysłane przez Organizatora na voucherze, zgodnie z Art. 3 niniejszego regulaminu.
  • Z chwila publikacji nowych ofert, tracą ważność wcześniejsze dotyczące tych samych miejsc, terminów i warunków.
  • Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień nie narusza ważności całej umowy.
  • Ewentualne spory powstałe w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez strony polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Asian Divers, wycieczki lądowe i wycieczki morskie, Phuket 1 stycznia 2022
Skontaktuj się z nami: https://asiandivers.pl/kontakt/